image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement

Cảnh giác với các chiêu trò vốn không mới Trần Phụng Hoàng Nhi
Cảnh giác với các chiêu trò vốn không mới Trần Phụng Hoàng Nhi

Một trong các thủ đoạn mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị gia tăng chống Đảng Cộng sản Việt Nam và nền tảng tư tưởng của Đảng khi Đại hội XIII của Đảng đến gần là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng. Các hoạt động kiểu này vốn không mới, thậm chí ngôn từ cũng không mới, có chăng là nhóm những người chống đối này không chỉ tự mình phủ nhận mà còn nhân danh yêu nước, yêu Tổ quốc và nhân dân để xuyên tạc, kích động nhằm gây tâm lý hoang mang trong các tầng lớp nhân dân và một bộ phận cán bộ, đảng viên, trí thức vốn đã "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Hòa chung vào những âm thanh lạc dòng đó là giọng điệu của Phạm Trần trong bài viết "Có lung lay mới phải bảo vệ" đăng trên Danlambao đầu tháng 12/2020. Hóng/ngóng/đếm từng ngày để đón chào một sự kiện chính trị - đó là Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, song khác với niềm tin tưởng, sự kỳ vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam vào định hướng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc được trình bày trong những văn kiện sẽ được thông qua tại Đại hội XIII, những người như Phạm Trần chỉ chăm chăm vào các hoạt động bêu xấu và phủ nhận Đảng Cộng sản Việt Nam.


Ảnh minh họa

1. Phạm Trần và những người như y cứ cố tình không hiểu, không chịu thừa nhận một sự thật lịch sử đã tồn tại hơn 90 năm qua ở Việt Nam, thậm chí còn đổ tiếng ác cho nhân dân Việt Nam, cho đội ngũ trí thức Việt Nam rằng: Đảng cầm quyền và độc quyền lãnh đạo cách mạng là Đảng "tự phong" chứ không được nhân dân Việt Nam thừa nhận, tin tưởng trao quyền, đồng lòng đi theo; trí thức Việt Nam "đã kêu gọi đảng chấm dứt độc quyền cai trị không do dân ủy nhiệm nhưng đảng đã tự ý dành lấy để ghi vào “Cương lĩnh Xây dựng Đất nước trong thời kỳ qúa độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, Phát triển năm 2011)”, và Hiến pháp năm 2013 và kêu gọi "trả lại dân quyền tự do lựa chọn người lãnh đạo qua bầu cử dân chủ, trực tiếp và đa nguyên đa đảng"… 

Nói mãi những điều như thế mà họ không nhớ rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không phải ngẫu nhiên trở thành lực lượng lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Việt Nam; không phải tự nhiên trở thành độc quyền lãnh đạo cách mạng, bởi thực tế ở Việt Nam vốn không chỉ có một Đảng Cộng sản và việc các chính đảng khác như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội… không thể vươn lên trở thành lực lượng lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo đã được lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh. Cho nên, ở Việt Nam vốn không cần đa nguyên, đa đảng. Đây là sự thật và dù có xuyên tạc hay bôi đen thì Phạm Trần và những người như y cũng không thể đi ngược lại lịch sử.

2. Phạm Trần và những người như y cứ nhìn hiện tượng sự sụp đổ của Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu thập niên 1990 để quy kết rằng chủ nghĩa xã hội đã không còn tồn tại; chủ nghĩa Mác - Lênin "đã bị nhân dân Nga và khối Đông Âu ném vào sọt rác từ thập niên 80" rồi từ đó cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng mà không hiểu rằng/thừa nhận rằng, nếu không có nền tảng tư tưởng vững chắc làm kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng như Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn thì không thể có những thắng lợi của cách mạng trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 9 thập niên qua. 

Nêu không có chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; nếu không kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nếu không kiên định đường lối đổi mới 35 qua, chắc chắn sẽ không có một đất nước Việt Nam thay da đổi thịt, nhân dân Việt Nam ngày càng được thụ hưởng đầy đủ hơn quyền con người, quyền công dân sau hơn 80 năm trời nô lệ (1858-1945); sau 30 năm dài tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1945-1975), nhất là sau 45 năm nước nhà thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2020).

3. Chắc Phạm Trần cố tình không biết “các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị” chính là những người như y - những người thường ngày kêu gào chống Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng để mong có đa đảng đối lập, có xã hội dân sự, mong Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Kêu thôi quá dễ, hãy làm mới khó. Hãy góp sức để xây dựng quê hương, đất nước để đất nước ngày càng giàu đẹp thì tốt hơn, hiệu quả hơn là kêu gọi, chống đối và kích động.

Phạm Trần cũng lại cố tình không biết, ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đã tự diễn biến, tự chuyển hóa giống y. Bộ phận tha hóa này không chỉ là những người ra rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vi phạm Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm mà còn mượn danh "góp ý kiến với Đảng" để đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đòi thực thi xã hội dân sự… Cùng với đó, cũng có một bộ phận cán bộ, đảng viên sa vào cá nhân chủ nghĩa, bất chấp lợi ích của Đảng và nhân dân, tìm cách vun vén cho lợi ích cá nhân, gia đình, dòng tộc…

Thật ra, những kẻ như Phạm Trần thì thời nào cũng có, quốc gia nào cũng có và những kẻ cơ hội chính trị thì không chỉ có trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà dường như chính đảng nào, quốc gia nào cũng tồn tại vấn nạn đó. Hẳn Phạm Trần cũng biết, ngay trong Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa của Mỹ cũng không thiếu những kẻ cơ hội chính trị. Vì thế, đừng có quy kết rằng, vì Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo nên "bọn người cơ hội nhiều nhất lại chính là cán bộ đảng viên, không phải là con đẻ của các “thế lực đù địch” như Tuyên giáo vẫn bịa ra để che đậy và tuyên truyền".

4. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng và thực hiện thường xuyên. Thông qua chỉnh đốn Đảng để loại ra khỏi hàng ngũ những người thoái hóa, biến chất, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", những kẻ cơ hội chính trị, bởi sự tham nhũng về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đang đe dọa sự sống còn của Đảng và chế độ. Những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, tham ô, tham nhũng đã được kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã cho thấy chủ trương và quyết tâm chống tham ô, tham nhũng để chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Nó cũng đồng thời cho thấy, để xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc, để luôn là người lãnh đạo - người đầy tớ thật trung thành của nhân dân thì mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải không ngừng nỗ lực về mọi mặt: từ trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, lãnh đạo đến rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phòng và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra.
 
5. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trân trọng những ý kiến đóng góp quý báu của mỗi người dân, mỗi tổ chức trong quá trình xây dựng Hiến pháp 2013, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Văn kiện trước mỗi kỳ Đại hội Đảng nói chung, Đại hội XIII nói riêng; coi đó là sự chung tay, góp sức của mỗi người dân đối với sự phát triển vững bền của đất nước. Song Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiên quyết không nương tay với những ai vi phạm pháp luật của Việt Nam, có các hoạt động tuyên truyền, chống phá, lật đổ  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Dưới bất kỳ chiêu bài nào, nhân danh bất cứ ai thì việc kêu gào sặc mùi kích động thế này: “đổi mới kinh tế thì cũng phải đổi mới chính trị để thay da đổi thịt chế độ, hầu tạo đoàn kết toàn dân, đưa đất nước tiến lên văn minh và phú cường" cũng sẽ bị nhân dân phát hiện. Đây không phải là yêu nước, cũng chả phải vì dân mà chỉ là xuyên tạc, bôi đen, và kích động nhân tâm.

6. Ở Việt Nam không có chuyện lung lay nền tảng tư tưởng, không có chuyện "rã Đảng", càng không có chuyện "Đảng cứ khư khư “bảo hoàng hơn vua”, tiếp tục chũi đầu xuống cát và cam phận nô lệ Tầu để được sống yên" và "sắp Đại hội đến nơi lại tìm cách loại nhau, đánh nhau nội bộ" như Phạm Trần vu khống mà Đảng luôn có sự đổi mới, bổ sung, hoàn thiện về chủ trương, đường lối; về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; về đẩy mạnh phòng và chống tham nhũng… để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân. Ngoại trừ một số người “dao động” và “ngả nghiêng” thì cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều đồng lòng tin tưởng vào Đảng.

Các nội dung của Văn kiện Đại hội XIII đã và đang được hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân đã thể hiện xuyên suốt và nhất quán sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc… Đó cũng chính là ý Đảng lòng Dân!. 

Cho nên, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam không chỉ phải cảnh giác với các chiêu trò của Phạm Trần và những người như y mà còn phải tiếp tục kiên định, chủ động phòng, chống để bảo vệ Đảng;  bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng./.
Fb: Hương Sen Việt
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0