image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement

Kiên quyết đảm bảo 100% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn

Kiên quyết đảm bảo 100% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn

UBND thành phố yêu cầu phải nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

(Haiphong.gov.vn) - Để tiếp tục duy trì các chỉ số cải cách hành chính đã thực hiện tốt; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các chỉ số, thực hiện hiệu quả, thực chất công tác cải cách hành chính của thành phố. UBND thành phố vừa có chỉ đạo yêu cầu các Sở, ban, ngành, các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được UBND thành phố giao tại Chương trình công tác năm 2022 của UBND thành phố; kế hoạch CCHC hàng năm của thành phố và của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Kiên quyết đảm bảo 100% tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn, nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trước hạn, cập nhật đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng Dịch vụ công của thành phố. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Phối hợp với Bưu điện thành phố chủ động có các biện pháp, giải pháp, nâng cao tỷ lệ gửi, nhận hồ sơ TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện 100% tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử. Thực hiện giải ngân 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước. Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO theo quy định; triển khai ISO điện tử.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành phố về triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ngành; các cơ quan hành chính trực thuộc sở, ngành; phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố đảm bảo đúng thời gian, đúng phương án sắp xếp và đúng cơ cấu số lượng lãnh đạo.

Đối với UBND các quận, huyện, thực hiện công khai quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất; giá bồi thường thu hồi đất trên Cổng thông tin điện tử của quận, huyện. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công khai danh sách hộ nghèo; công khai thu, chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên Cổng thông tin điện tử của xã, phường, thị trấn và tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tập trung đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác CCHC

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Nội vụ, trong tháng 11/2022, phải hoàn thành khai công tác kiểm tra, hướng dẫn CCHC tại các cơ quan, đơn vị cùng với kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch kiểm tra CCHC của thành phố năm 2022; trong tháng 8/2022, phối hợp với Sở Y tế đề xuất phương án triển khai đo lường hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công...

Giao Văn phòng UBND thành phố, thường xuyên kiểm tra trực tuyến việc công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; trong tháng 10/2022, hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính…

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia; cập nhật kịp thời các TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng Dịch vụ công của thành phố theo các Quyết định mới công bố TTHC của Chủ tịch UBND thành phố; cung cấp tài khoản trên Cổng Dịch vụ công của thành phố, Hệ thống kết nối camera tại Bộ phận Một cửa cho Sở Nội vụ để phối hợp thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra CCHC…

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 8/2022 hoàn thành báo cáo đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các biện pháp, giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ thành lập mới doanh nghiệp; đạt 100% các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và đạt tỷ lệ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của thành phố năm 2022 cao hơn so với năm 2021…

Sở Khoa học và Công nghệ, tham mưu triển khai áp dụng ISO điện tử và thí điểm áp dụng KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) trong các cơ quan hành chính của thành phố.

Bưu điện thành phố, có các biện pháp, giải pháp, mô hình nâng cao chất lượng dịch vụ gửi, nhận hồ sơ TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Năm 2021, Chỉ số CCHC (PAR Index) của thành phố đạt 91,80 điểm, xếp thứ 1/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố đạt 93,38%, xếp thứ 2/63; Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố xếp trong nhóm đạt điểm cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các chỉ số liên quan đến công tác CCHC của thành phố đều có sự bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt là Chỉ số CCHC lần đầu tiên đứng đầu cả nước.

Minh Hảo

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0