image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement

Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020
Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổi biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, và ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên, ngăn chặn giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên với mục đích phát huy tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động và chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

- Lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; Đáp ứng kịp thời nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2 - Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; các hoạt động tuyên truyền phải đi vào trọng tâm, hiệu quả, gắn với nội dung kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 của thành phố và đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đề ra.

Nội dung chi tiết: Xem tại đây ! 
1 2 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0